Get Adobe Flash player
warningVous êtes client d’un avocat et vous souhaitez avoir des renseignements sur un règlement Carpa ?
Contactez en priorité votre avocat qui saura vous communiquer les informations utiles. A défaut, vous pouvez contacter la Carpa du barreau près duquel est inscrit l’avocat. Pour trouver les coordonnées de votre avocat, vous pouvez utiliser l’annuaire en ligne : cliquez ici. Pour trouver les coordonnées d’une Carpa, vous pouvez utiliser la carte de France présente sur cette page.
L’Unca ne détient aucune information concernant les mouvements de fonds réalisés par les avocats.
 

L’Unca sa vocation les Carpa au service des Ordres et des Avocats

Services pour les avocats

PRAEFERENTIA-

Praeferentia Coréfrance est une centrale de référencement nationale ayant pour objectifs:

  • - de négocier des accords-cadres avec des prestataires référencés de qualité,
  • - de rendre accessibles à tous les avocats des produits et services utiles à leurs activités professionnelle, de bien-être ou de loisir,
  • - de faire bénéficier l’ensemble de la profession de conditions d’achat jusque-là réservées aux  « grands comptes ».

Actes d'avocat

AVOSACTES-

 

Service créé par la profession d'avocats, aux fins d’enregis- trement centralisé des Actes d’Avocat, qui permet la conservation numérique, l’archivage d’un exemplaire original et la retransmission de la copie numérique, d’un acte contresigné par avocat au sens de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

 

AvosActes est mis en oeuvre et exploité par la Société de Courtage des Barreaux.

Données et chiffres-clés

Données sociales et fiscales au 1er janvier 2017

 

- Plafond mensuel de sécurité sociale : 3 269

- Smic horaire brut à 9,76 € et minimum garanti à 3,54 €

 


Plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle au 1er janvier 2017 applicables aux ressources 2016 :

 

- AJ totale : 1 008 €

- AJ partielle : 1 510 €

 

Télécharger la note du 13 janvier 2017 du Ministère de la Justice

 

Espace membreslogo


 

Traduction en hébreu par Me Alexandre BENEZRA - Avocat au Barreau d’Israël

))

  

 

 

 ה CARPA קונצפט אוניברסאלי למען מקצוע מתוקן.

 

 

I ההקשר 

 

המדינות בעולם מתמודדות עם  הדילמה שבין המאבק נגד הלבנת ההון, המסכן את הכלכלה עולמית מצד אחד, ומצד שני, הצורך לכיבוד כללי הדמוקרטיה והחירות.

 

בהקשר זה, למניעת תופעת הלבנת ההון, המדינות מסדירות, באופן הדרגתי, את חקיקתן תוך כדי שיתוף הגופים המקצועיים השונים, בתהליכי הבקרה.

 

הדירקטיבות האירופאיות (החוקים האירופאים)  בעניין איסור הלבנת  ההון (אגב החוק השלישי בתחום זה הינו בתהליך הקלטה ) מרחיבות ומחילות, לגופיים מקצועיים משפטיים מסוימים, בין היתר עורכי-הדין, את חובת ההצהרה לשלטונות  בדבר כל חשש שמתעורר בנוגע לעברה על חוקי הלבנת הון  וזאת  בכפוף להיקף  ומגבלה גיאוגרפית מסוימת.

 

 

II – הקונספט של ה–CARPA

 

ה  – כ ר פ ה (ראשי התיבות ה –CARPA  הינם  מתאימות גם בעברית : כופה  ראשית של פרקליטים- א.מ.ב ),           הינו קונספט מבוסס על העקרונות הבאים :

 

-         להיות מיועד למקצוע מתוקן, כגון מקצוע עריכת הדין,

-         להישאר תחת אחריות שלטונית ו/או מקצועית

-         להיות  גוף מקצועי, מייצג ומחייב, כלפי כל חבריו.

-         להגדיר למען המקצוע, כלליים משפטיים ותנאים פרקטיים ברורים ואופרטיביים.

-         לאפשר פיקוח מלווה בעונשין במקרה של עברה על הכלליים המקצועיים.

 

הקונצפט של  ה CARPA הינו  מתאים לכל מדינה המעוניינת  בו.

 

III - תפקידה של הCARPA  

 

ה CARPA -   מתיימרת להוות הנמען היחיד של כל תזרימי הכספים מצד עורכי-דין במהלך פעולותיהם המקצועיים.

 

כמו כן, כל עו"ד אמור, רשמית, לעמוד מאחורי כל הפקדה שהוא מבצע  ב CARPA .

 

ה –CARPA  דואגת לביצוע קוהרנטי של הפעולה, הן מבחינת מקור הכספים ו/או מחוז חפצם והן מבחינת טיב הקשר שבין הביצוע והפעולה,דהינו, משפטי או שיפוטי.

 

הפיקוח יכול לפעול מעבר לגבול המדינה שבה עורך-הדין פועל.

 

לסיכום, ביחס לתזרים כספיים מסוים, ניתן להשיב על השאלות הבאות :

 

- ממי ?

- למי ? 

- למה ? 

 

כל סירוב של עו"ד לספק תשובה או הסבר סביר לגבי פעולה שהוא ביצע ו/או מידע שנמסר על-ידו, מחייב את           ה CARPA, לאחר בדיקה ראשונית, להעביר את המקרה לגוף המשמעתי המוסמך של המקצוע.

 

 

 

 

 

IV - מיקומה של ה CARPA עם גופים הפיננסים האחרים

 

ה – CARPA   איננה  בנק  ולא גוף פיננסי אחר.

 

לשם ניהול ההפקדות עורכי-הדין בשמם של לקוחותיהם, ה CARPA פותחת חשבון בבנק אחד ואשר יופקדו בתוכו כספי הלקוחות של כלל עורכי-הדין.

 

בהקשר זה, ראוי לציין כי הפיקוח הספציפי  של ה CARPA   המיועד למקצוע של עריכת הדין אינו בא כתחליף לפיקוח החוקי הרגיל של הבנקים במסגרת המאבק המדיני נגד הלבנת ההון.

 

 

V -   ההתארגנות החשבונאית של ה CARPA  

 

מראשית דרכו  כל  עורך-דין  ו/או חברת עורכי-דין, מקבל  חשבון אחד ויחיד בחשבונאות של ה CARPA  .

 

כל חשבון של עורך-דין, מתפצל לחשבונות אחדים, לפי מספר תיקי הלקוחות אשר מצריכים ניהול כספים.

 

לשם התייעלות הניהול והפיקוח בדבר יישום הכלליים בנוגע לפעולות כספיות המתבצעות ע"י עורכי-הדין קיימת בידי הCARPA, תוכנת מחשב מיוחדת, המאפשרת פיקוח ומעקב אוטומט עם לוח בקרה באמצעות הפעלת נורות אזהרה.

 

כמו כן, ה CARPA   היא זו שמנהלת את כל הפעולות הפיננסיות ביחס לכספי לקוחות עורכי-הדין. 
עצם ניהול כל תיק לגופו מסייע למניעת כל פיתוי אפשרי מצד עורך-הדין  לערבוב  ו/או לקיזוז כספי הלקוחות שבידיו הנאמנות.

 

 

VI – הקשר בין עורך-הדין לבין ה - CARPA  

 

כאמור, מראשית  פעילותו המקצועית, כל עו"ד הינו בעל חשבון  ב CARPA  .

 

לאור זאת, על עורך-הדין להפקיד את כל הסכומים אשר הינם משתייכים לפעולתו המקצועית.

 

כנגד כל הפקדה עורך-הדין מקבל שובר מסומן  באסמכתא ו/או בפרטי התיק.

 

אם מדובר בהעברה בנקאית, כמובן על עורך-הדין להעביר קודם ללקוחו (או לגורם אחר) את פרטי חשבון בנק CARPA  שלו לרבות  האסמכתאות לגבי התיק.

 

במידה ואין ללקוח אפשרות אחרת מלבצע את התשלום במזומן, אזי  עליו לפנות לבנק ע"מ לאפשרו לבצע את הפיקוח השגרתי לרבות זיהוי המפקיד בהתאם לתנאים המפורטים בחקיקה בדבר איסור הלבנת הון.

כמו כן, הכספים –מזומן-  מוקלטים "בחשבון המתנה"  ויועברו לחשבון CARPA  של עורך-הדין,  רק לאחר קבלת אישור מנהל ה CARPA  או מי שהוסמך לכך, ולא לפני שנוודתה עם עורך-הדין, את  סיבת ההפקדה במזומן.

 

ה CARPA  מבצעת פיקוח לפי חוקי המדינה הקולטת, (המדינה שבה הכספים נקלטים).  ה CARPA רשאית לחסום כל העברה אשר לגביה אין מספיק מידע ו/או הצדקה.

 

במקרה של  חשבון בעייתי מתמיד, ה CARPA פונה בתחילה  אל הגוף  המשמעתי המוסמך של לשכת עו"ד.

כמו כן, רק לאחר ביצוע פיקוח, ה CARPA  מאשרת את העברה לפקודת המוטבים אשר רשומים לצורך העניין  בשובר.

 

עורך-הדין הוא זה  שנותן את כל הוראה להעברת הכספים והוא נשאר מורשה החתימה היחיד לגבי כל אמצעי התשלום - ש'ק או אחר- אשר הCARPA  מעמידים לרשות עו"ד.

 

 

 

 

VII - הביטחון עבור הלקוח

 

קונצפט ה- CARPA  מאפשר לשלב מצד אחד, יישום החוקים בדבר איסור הלבנת הון ומצד שני הכללים  המוטלים על עורכי-הדין, כגון הסודיות המקצועית. בתוך זה, ה- CARPA  מעניקה לכלל לקוחות עורכי-הדין ביטחון מסוים.

 

לקוחות עורכי-הדין יודעים שכל הפקדה שמתבצעת הינה מוקלטת בחשבון אישי פתוח ומסומנת בחשבונאות של
ה CARPA  עפ"י פרטי התיק של הלקוח.

 

ה CARPA   מבוטחת באמצעות פוליסה מספקת לפי הצורך, לכיסוי כל תקרית אפשרית.
מאידך, ריבוי החברים מאפשר להוריד עלות הפרימה באופן משמעותי.

 

הפיקוח המתבצע באמצעות ה CARPA,  במסגרת מועד הפקדת הכספים מאפשר לוודא שהעברת  הכספים תהיה אפקטיבי עד לביצוע סופי של התשלום, וזאת  בכפוף לחקיקת המדינות הקולטות את הכספים.

 

הלקוח שחייב לסלק חוב אצל ב"כ בעל החוב, הינו סמוך ובטוח שפרטי חשבון בנק שלו לא יימסרו ליריבו או לנושיו (בזכות מסך ה – CARPA  ) .

 

אם ה CARPA  יכולה להיחקר בשאלות הבהרה מסוימות ע"י  המשטרה ו/או ע"י רשויות שיפוטיות ביחס לתיקים ספציפיים, הדבר יעשה אך ורק בהתאמה עם כללי לשכת עורכי-הדין.

 

 

VIII- ה CARPA וחופש העיסוק בין מדינות

 

 

בעידן הגלובליזציה, אמוץ שיטת  "הCARPA "  ע"י חלק הארי של מדינות, יבטיח תזרימי הכספים בין            עורכי-הדין ולקוחותיהם ובמידת הצורך, יאפשר הבטחת  ועידוד תזרימי הכספים הבינלאומיים.

 


יישום  שיטת ה CARPA  בין המדינות  בתחום עריכת –הדין תהווה ללא ספק, גורם להשבחת תדמית המקצוע, כך שהדבר יאפשר ביצוע אמצעי התשלום, מובטחים, מפוקחים, ויעילים ומתוך כיבוד של הפריבילגיות של המקצוע.

 

 


IX רווח  כספי  ה CARPA   

 

כספי  ה CARPA  אינם מיועדים להישאר סגורים ב CARPA ,  מעבר לימים ספורים. לאור זאת, הכלל לפיו, הרווחים יופקו לטובת הלקוח רק לאחר מועד מסיום ו/או לפי סך מינימאלי, אינו חל  בנדון אלא  אם כן, החוק קובע אחרת במקרים חריגים.

 

מנגד, הקונצפט של ה CARPA  יכול לכלול  את האפשרות להפיק רווחים כתוצאה מסגירת כספים שמוחזקים בנאמנות במשך מספר שבועות.  וכאן השקיפות והבהירות הינן מוגדרות מראש.

 

X - הפיקוח על ה CARPA  

 

מידת הפיקוח על ה CARPA נקבעת ע"י המדינה הקולטת וגם ממדיניות לשכת עורכי-הדין המקומית.

 

כמו כן, הפיקוח האפשרי הינו מגוון ביותר ויכול לבוא לידי ביטוי מצד הגוף המוסמך לעניינים אתיים ו/או משמעתיים במדינה הקולטת, ו/או מצד וועדת ביקורת ארצית, ו/או מרשויות שיפוטיות  ו/או מקצועיות כגון מבקר בתחום החשבונאי - כל סוגי הפיקוח הינם מובאים בחשבון.

 

בנוסף למעקב הקבוע באמצעות הפיקוח הממוחשב, דו"ח תקופתי, ביחס לניהול ותפקוד, מאפשר לוודא האם ההליכים והכללים המוטלים על ה CARPA  הינם מיושמים היטב על-ידה.
יצוין כי דו"ח הנ"ל  מיועד גם לרשויות הבחירות ביותר של המדינה הקולטת.

 

 

 

 

XI - ממון הוצאות ה CARPA  

 

שיטת ה CARPA, בזכות רווחי הפיקדונות, מאפשרת לממן הוצאותיה. כמו כן, לאור היקף הפיקדונות ניתן להפיק רווחים מספיקים בכדי לכסות את כל הוצאות תפקודה של ה CARPA .

 

תשואת הריבית אף מאפשרת להפיק רווחים נוספים לשם מימון מטרות ציבוריות למען עריכת הדין, לרבות פעולות יחסי הציבור של המקצוע.

 

 

 

XII - כלי הניהול המתאימים

 

הניסיון שנצבר בצרפת,  במהלך חמישים שנה של פרקטיקה, לרבות  חווית הכללת ה CARPA  
לכלל  לשכות עורכי-הדין בצרפת, אפשר יצירת  כליים,  בתחומי המחשוב, הניהול והפיקוח, המתאימים למאפייני המקצוע, צרכיו וכלליו  וביחסי גומלין עם הלקוחות.

 

בתחום הספציפי הזה, הסמכויות הטכניות שנצברו הינן יקרות ומאפשרות התפתחויות אחרות למען עורכי-הדין.

 

 

 

XIII - אפשרויות לגבי שירותים נוספים

 

עצם תכונותיה המוכרות ע"י השלטונות,  ה CARPA מאפשרת, בתיאום עם נציגות לשכת עורכי-הדין להעניק למקצוע משימות נוספות כגון בתחום החשבונות הנאמנות או ניהול שירות הסיוע המשפטי ( כגון שכר שמצווה  פרו בונו.  א.מ.ב. ).

 

 

 

 

ה CARPA : ניצחון תרתא משמע

 

- מדינות הינן מובטחות  ביחס ליישום ההליכים והפיקוח נגד הלבנת ההון במסגרת המקצוע המתוקן.

- הלקוחות הינם מובטחים  באשר לכספיהם שמופקדים בידי עורכי-הדין  

- עורכי-הדין ונציגותיהם מובטחים מבחינת סודיות המקצוע, כיבוד כללי האתיקה ועצמאותם הכלכלית  

 

 

הקונצפט של הCARPA  מתיישב  היטב במסגרת כלל מנגנוני הבקרה למאבק נגד הלבנת הון כך שיישום הקונצפט מעניק למקצוע בהחלט מעין "חזקת חוקיות" ולגיטימיות ציבורית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. - Pour en savoir plus sur les cookies: Consulter notre page d explications.

J accepte les cookies de ce site.

EU Cookie Directive Module Information